www.merlijnwolsink.com & www.handsonaccess.nl

Nederlandstalig

Algemene Voorwaarden
LEES HIER MIJN AVG PRIVACY VERKLARING

MERLIJN WOLSINK – MERLIJNWOLSINK.COM

Artikel 1. Definities

 1. Facilitator: Merlijn Wolsink / Hands On Access (MW / HOA)
 2. Cliënt: de wederpartij van MW / HOA
 3. Behandeling: Diverse behandelingen consulten en trainingen, veelal op basis van
  Access Consciousness® methoden en technieken en anders
 4. Overeenkomst: de afspraak voor een sessie, behandelingen, deelname aan een live on online trainingen of aankoop van een fysiek or digitaal product

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op alle overeenkomsten tussen de facilitator enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de facilitator zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen de facilitator en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs) afspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging hiervan.
 2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de cliënt inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de facilitator schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één behandeling. Na afloop van een behandeling kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
  – De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is(zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  – Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering

 1. Annulering van een afspraak of training dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Voor annulering van behandelingen of training gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een behandeling of training is de cliënt geen kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een behandeling is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de cliënt alsnog 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
  Indien de cliënt zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een behandeling of training, is de cliënt 100% van het bedrag voor de behandeling verschuldigd.
  De facilitator is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De facilitator zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan cliënt kenbaar maken. Cliënt heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de facilitator te annuleren zonder dat cliënt hiervoor kosten aan de facilitator verschuldigd is.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht

 1. De facilitator zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover facilitator daartoe wettelijk verplicht is of aan de facilitator hiervoor van de cliënt schriftelijke toestemming heeft verkregen.
 2. De facilitator zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven

 1. De tarieven voor behandelingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en facturering

 1. Een behandeling dient direct na de voltooiing hiervan contant te worden voldaan. Op verzoek van de cliënt kan een kwitantie worden verstrekt.
 2. Ingeval een behandeling wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5., zal cliënt hiervoor van de facilitator een factuur ontvangen.
 3. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de cliënt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de facilitator te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de behandeling door de facilitator is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De facilitator geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische, psychologische, mentale en fysiologische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van zijn behandeling(en) bij de cliënt, of na het verkopen van producten aan de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de facilitator. De facilitator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De facilitator is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de facilitator mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de facilitator voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de facilitator beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de facilitator aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de dienstverlening door de facilitator is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door de facilitator die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Den Haag bevoegd.

Artikel 11. Respons via e-mail of telefoon

 1. De facilitator en zijn team zullen naar beste kunnen binnen 72 uur antwoord geven op een door de cliënt gestuurde e-mail, ingesproken voicemail of andere manier van contact opname.
 2. De facilitator biedt geen garantie voor onmiddellijke respons op een bericht van de cliënt, middels welke manier van communicatie dan ook.

Artikel 12. Audio Opnames van Classes, Trainingen en 1 op 1 sessies

 1. Live Classes – trainingen in groepsverband. Deze audio opnames worden 3 maanden beschikbaar gesteld via BOX en Dropbox. Daarna zullen deze niet meer beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de Audio opnames en andere geleverde documenten binnen het tijdsbestek van 3 maanden op te slaan op eigen apparatuur. Daarna worden deze audio opnames en bestanden uit het bestand systeem verwijderd en derhalve niet meer verstrekt.
 2. Live 1 op 1 sessies – online en in persoon worden altijd opgenomen mits dat dat niet gewenst is. Deze audio opnames worden 3 maanden beschikbaar gesteld via BOX en Dropbox. Daarna zullen deze niet meer beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de Audio opnames en andere geleverde documenten binnen het tijdsbestek van 3 maanden op te slaan op eigen apparatuur. Daarna worden deze audio opnames en bestanden uit het bestand systeem verwijderd en derhalve niet meer verstrekt.

Artikel 13. Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

 1. Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen, tenzij Merlijn Wolsink hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
 2. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement.
 3. Het is een deelnemer van een evenement, class of online programma niet toegestaan om werkboeken, PDF sheets afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren of aan anderen door te geven, tenzij Merlijn Wolsink hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal juridische gevolgen hebben.
 4. Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.
 5. Beeld- portret- en audio rechten – Merlijn Wolsink, zijn team en organisatie medewerkers kunnen tijdens evenementen en online programma’s opnamen maken (foto’s, video’s en audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar of te zien is of op audio te horen is. Merlijn Wolsink heeft het recht om deze beelden en audio te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live of online event,

Artikel 14. Verklaring

 1. Merlijn Wolsink verklaart met nadruk geen arts of medisch specialist te zijn. Onderzoek wijst uit dat het werken met de Access Tools en Processen van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raadt Hands On Access/Merlijn Wolsink aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, alvorens het beginnen met Access Processing contact opneemt met de huisarts of behandelend arts of specialist, en het medicijn gebruik onder controle te houden tijdens het gebruik van de Access Tools en Processen. Een aanpassing in medicatie kan wellicht vereist zijn naar verloop van tijd aangezien deze processen de persoon en zijn of haar lichaam in staat kunnen stellen om op eigen kracht te helen. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de keuzes en acties ten aanzien van de cliënt’s fysieke en psychologische welzijn en voor de creatie van de client’s eigen leven en toekomst.

Dordrecht, 7 februari 2013 – AVG correcties doorgevoerd op 23 mei 2018

Merlijn Wolsink

AVG - Privacy verklaring

GEGEVENS VERWERKER / VERANTWOORDELIJKE /BEHEERDER

Merlijn Wolsink
Seinpostduin 545
2586 EE
Den Haag, Scheveningen
Nederland
KVK nummer (Chamber of Commerce): 57210365
BTW nummer: NL180703900B01

 

ART. 1 – TOEPASSELIJKHEID

De privacy verklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden bijvoorbeeld via het contactformulier, opt-in formulier van de gratis weggever of bestellingen die u plaatst op onze website.

Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder hechten groot belang aan de privacy verklaring van onze betrokkene / klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.

Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG)

Merlijn Wolsink is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, en op welke manier.

Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder  zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in de overeenstemming met de AVG. In de privacy verklaring legt Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder  uit welke gegevens Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder verwerken en voor welke doeleinde ze worden gebruikt.

In dit document treft u verklaring aan ter zake de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede onze disclaimer.

Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk!

 

ART. 2 – DEFINITIES

Betrokkene:  De bezoeker van onze website, gebruiker van onze platformen, aanvrager van onze dienst(en) en/of de ontvanger;

Verwerker/ Verantwoordelijke/Beheerder: Merlijn Wolsink

 

ART.3 – OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS

Betrokkene kan via de website, webshop en social media kanalen van verwerker/verantwoordelijke alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene aan verwerker/verantwoordelijke gedurende dit proces verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Gratis weggevers en producten

 • Voor – en achternaam
 • IP-adres
 • E-mailadres

 

Live Evenementen & Classes / Access Bars Class / Access Foundation Class / 1 op 1 Sessies

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum (soms algemeen van toepassing en vaak van toepassing bij kinderen en jongeren ivm andere tarieven)
 • Indien van toepassing: Bedrijfsgegevens
 • Adresgegevens
 • Telefoonummer
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-Adres

 

Online Classes / Online programma’s / Online Community

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonummer
 • E-mail adres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-Adres

 

ART.4 – REDEN VAN VERWERKING

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Uw naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van de nieuwsbrieven, commerciële nieuwsbrieven, informatieve mailings, support formulieren en retargeting voor Facebookadvertenties.

verwerker/verantwoordelijke voegt nooit zelf uw emailadres toe aan een mailinglijst!

 • Uw naam, e-mailadres, website en telefoonnummer en/of skypeadresdie u invult bij een contact formulier /supportformulier, voor een offerteaanvraag, of per normale email, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken. De e-mails die via de contact formulieren ingestuurd worden komen in verwerker/verantwoordelijke zijn mailbox en worden daar 5 jaar bewaard en bijgehouden. Tot het moment dat u klant bij ons wordt, zetten we deze gegevens niet in verwerker/verantwoordelijke e-mailmarketingsysteem.
 • Wanneer u het contactformulier / supportformulier invult, zijn uw naam en e-mailadresnodig om u van een reactie te kunnen voorzien.
 • Uw naam, emailadres en fysieke adres gebruikt verwerker/verantwoordelijkevoor het maken van facturen als u een dienst of product aankoopt en voor de registratie van classes bij Access Counsioussness Access Consciousness dienen deze uw gegevens te hebben als bewijs van deelname aan elke Access Class.
 • Het is mogelijk dat gegevens in de database van verwerker/verantwoordelijke worden opgenomen omdat deze worden verkregen via een ander kanaal dan via de website van verwerker/verantwoordelijke. Gedacht kan hierbij worden aan contact via telefoon, whatsapp, e-mail, social media of een derden. Ook in de voornoemde gevallen geldt dat de door betrokkene actief verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Door de gegevens te verstrekken geeft u verwerker/verantwoordelijke toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. verwerker/verantwoordelijke verwerkt uw gegevens dus op grond deze Privacy verklaring en de algemene voorwaarden.

 

ART 5 – VOORTIJDIGE CONTROLE VAN GEGEVENS

Verwerker / verantwoordelijke zal mogelijk door betrokkene verstrekte gegevens controleren in de registers van de Kamer van Koophandel. Het doel van dergelijke controle is uitsluitend de juistheid van de gegevens te verifiëren.

 

ART 6. – MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Verwerker / verantwoordelijke deelt persoonsgegevens van betrokkene met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens van betrokkene verwerken in opdracht van verwerker / verantwoordelijke, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens van betrokkene. Verwerker / verantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt verwerker / verantwoordelijke persoonsgegevens van betrokkene aan andere derden. Dit doet verwerker / verantwoordelijke alleen met nadrukkelijke toestemming van betrokkene.

Verwerker / verantwoordelijke maakt gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens verwerker / verantwoordelijke, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn (indien reeds beschikbaar): ActiveCampaign, E-boekhouden, Zapier, Facebook.

Mailingprovider

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van een mailingprovider zoals ActiveCampaign. De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Bekijk hoe ActiveCampaign met de privacy van jouw gegevens omgaat.

Access Consciousness™

Als jij jezelf inschrijft voor een Bars Class of Foundation, Live classes & Online classes zullen jouw gegevens zoals hierboven beschreven bij Access Bars Class / Foundation Class / Live Classes  worden gedeeld met Access Consciousness LLC  gevestigd in de USA, Europa en Australië voor het registreren van de classes en certificatie. Meer informatie over het privacy beleid & terms & Conditions vind je HIER.

Retargeting 

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Meer informatie over het privacy beleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

 

ART 7 – VARIA

Er zijn nog enkele mensen die toegang hebben tot jouw gegevens waaronder de boekhouder, webhost, virtuele assistent en mijn persoonlijke assistent & It-ers.

En Co-Hosts en (mede) organisators die de Bars Classes, Foundation, Live classes & Online classes hosten, organiseren of opzetten.

Met deze mensen heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.

Ook co-creëer ik regelmatig live en online classes/webinars met andere personen. Bij de aankondiging & registratie van de classes zal dit duidelijk vermeld worden! Jouw gegevens worden dan na aanmelding voor deze gratis of betaalde evenementen ook gedeeld met deze personen en voor de registratie van de classes & certificering.

Als jij je voor webinars & online classes registreert, zal dit meestal zijn via zoom.us (bekijk hier hoe zij omgaan met privacy).

 

ART.8 – BEVEILIGING & BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 1. Verstrekte gegevens via de website van verwerker/verantwoordelijke worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’ bovenin de adresbalk van de webbrowser. Raadpleeg voor een handleiding van een webbrowser altijd de bouwer zoals bijv. Microsoft, Mozilla, Google et cetera.
 2. Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server. Voornoemde omgevingen(en) worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem.
 3. Verwerker / verantwoordelijke neemt de bescherming van gegevens van betrokkene serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkene het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan betrokkene contact opnemen via support@merlijnwolsink.com of teammerlijn@handsonaccess.nl 

 

ART.9 – BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

 • Wanneer U zich uitschrijft voor mails, wordt u op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijft u nog maximaal 1 jaar in het systeem tot Verwerker / verantwoordelijkde uitschrijflijst volledig verwijdert.
 • Wanneer u klant bent, worden de facturen met uw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
 • De bovenstaande termijn geldt, tenzij er Verwerker / verantwoordelijkvoor  verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

ART. 10 – UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun u doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

 

LINKS

Op onze websites zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.merlijnwolsink.com of www.handsonaccess.nl of www.merlijnwolsinkblog.com Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

GOOGLE ANALYTICS

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kan je hier vinden.

 

ADVERTENTIECOOKIES

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google (DoubleClick) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

 

COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

 

ART. 11 – GEBRUIK WEBSITE

 1. Beheerder maakt voor alle websites gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. De beheerder spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/SSL-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn.
 2. De bezoeker vrijwaart de beheerder, alsmede eigenaar volgens de SIDN van de website voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Gedacht kan hierbij worden aan o.a. het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus -en besturingsprogramma’s et cetera.
 3. De websites van beheerder zijn te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige SSL/TLS-verbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser, staat dit slotje er niet verzoekt beheerder dit onverwijld kenbaar te maken via: support@merlijnwolsink.com of teammerlijn@handsonaccess.nl en onder geen enkele omstandigheid gegevens achter te laten!

 

ART.12 – MELDPLICHT DATALEKKEN

Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijke) datalekken zullen wij conform met betrokkene gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat wij het potentiële lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd.

 

ART. 13 – RECHT OP INZAGE VAN UW GEGEVENS

 1. Zodra betrokkene is opgenomen op een server van verwerker/verantwoordelijke bewaart verwerker/ verantwoordelijke de (actief verstrekte) gegevens van betrokkene.
 2. Betrokkene kan te allen tijde een verzoek voor inzage aan verwerker/verantwoordelijke richten en verwerker/ verantwoordelijke zal hieraan gehoor geven door een overzicht te verstrekken met een begrijpbare uitdraai voorzien met de gegevens zoals die door verwerker/verantwoordelijke zijn geregistreerd.
 3. Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen aan verwerker/verantwoordelijke te verstrekken. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren.  Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kun u een schriftelijk inzageverzoek doen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van u gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via support@merlijnwolsink.com of teammerlijn@handsonaccess.nl

 

 ART. 14 –  INFORMATIE OP DE WEBSITE

De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website informatief, alsmede indicatief van aard. Voorts zijn typ- en spelfouten onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de vrijblijvendheid van de algehele inhoud.

 

ART.15 – KLACHTEN & VRAGEN

 1. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als verwerker/verantwoordelijke en/of beheerder bovengenoemde niet naleeft.
 2. Voor vragen betreffende deze verklaring kunt u contact opnemen met: support@merlijnwolsink.com

 

ART 16 – WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

AVG correcties doorgevoerd op 23 mei 2018

Merlijn Wolsink

ENGLISH

Data Protection Declaration

The person collecting data is:

Merlijn Wolsink

 

WHAT DATA DO I STORE?

I store all of the data that I need in order to maintain my relationships with customers and clients. This data ranges from records including full name, e-mail address and country, to more extensive records that include full name, telephone number, e-mail address, home and work address, as well as details of dependents.

For tax purposes, if you attend a class or buy a product, I will store your tax or VAT identification number and all of the data that I need to issue a correct invoice in all of the jurisdictions in which I operate.

I may store both your shipping address, for product delivery, and your billing address, which can be used to verify credit card payments or other methods of payment.

 

WHY DO I STORE YOUR DATA?

I store your data in order to provide the services that I offer for free and to fulfill my contractual undertakings with my customers and clients.

Personal data is stored to be able to send you information, free samples, products and to register you for classes and telecalls.

Recordings of classes and telecalls are stored and distributed to enable clients and customers to play back classes or telecalls they attended. Following the aforementioned classes or telecalls, recordings are also turned into products that are sold in the shop.

 

WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA?

My team and I have access to your data to be able to fulfill our contractual agreements with our customers and clients. My team may include my communications and marketing team, my event organizers and my administrative staff.

In addition, outsourcing work on specialist tasks within IT and accounting, for example, sometimes requires me to grant consultants access to your data whenever and wherever this is required to fulfill my legal obligations towards official authorities or to develop and improve my services.

In addition (1) Access Consciousness, LLC, 406 Present Street, Stafford, TX 77477, United States of America, (2) Access Consciousness International Limited, 6 Greenview, Riverway, South Douglas Rd., Cork T12 DCR 4, Ireland, and (3) Access Seminars Australia PTY LTD, 55 Lorikeet Drive, Peregian Beach, QLD 4573, Australia, all three parties to be referred to as “Access Consciousness” or the “Companies”, have access to your basic data (full name, e-mail address, mailing address, country and phone number) when you register for one of my Access consciousness classes through my general website or through www.accessconsciousness.com. This applies to live (in-person) classes, telecalls and online courses, as well as classes offered live via audio and live-streamed classes.

Please note: Access Consciousness gains access only to your basic data when you sign up for one of the Access Consciousness classes or calls that I offer. Access Consciousness does not have access to your tax or VAT number.

 

DO I SHARE YOUR DATA?

As mentioned above, I share your data with Access Consciousness if you choose to take an Access Consciousness class.

Access Consciousness is a franchise system that uses a shared worldwide marketing tool via its website www.accessconsciousness.com.

Please note:
I do not share your data with facilitators with whom you have not taken a class.

Access Consciousness is bound by the same data protection agreement to which I adhere.

 

HOW LONG IS THE DATA STORED?

I keep the data stored as long as…

– I have a relationship with you as a customer, client or interested party
– I am legally obliged to for tax purposes

– until you unsubscribe or ask me to delete your information

WHAT DATA PROTECTION RIGHTS DO YOU HAVE AS A CUSTOMER?

As a customer, you have the right to…

– manage your e-mail or paid subscription
– correct any and all information I have stored
– request details of the data I have stored regarding you
– request deletion or limitation of your stored data.

If you would like to update, change or amend your data, please let me know by contacting me at this e-mail address: teammerlijn@handsonaccess.nl

If you would like to be deleted from my database, please contact me here:  teammerlijn@handsonaccess.nl

 

ARE CUSTOMERS OBLIGED TO PROVIDE THEIR DATA?

Yes, as a customer or client, you must provide the data I need to be able to fulfill my contractual obligations within the various services I offer.

Depending on what you are requesting from me, I will ask you to provide information that may range from your full name, e-mail address and country to more extensive details including full name, telephone number, e-mail address, home and work address, as well as details of dependents.

 

COOKIES, PROFILING AND AUTOMATION 

I use cookies to make my website workable and user-friendly, A pop up will appear the first time you visit my site, saying that I use cookies and that, by continuing, you agree to me placing cookies on your computer. In the process, a cookie will be placed on your computer so that you will not see the pop-up every time you visit the website.

I do not perform any form of automated profiling. Sometimes I will check what topics a client may be interested in based on his/her previous choices of classes or products.

I do not share your data or sell it to any external agencies. Checks on prerequisites for advanced classes are processed automatically.

 

WHERE DO I STORE YOUR DATA?

I use multiple systems for storing your data to fulfill my contractual agreements with customers and clients.

In general, information is stored in cloud services and on computers in the country of my residence, the United States of America, the European Union and Australia.

 

HOW DO I PROTECT YOUR DATA?

Access Consciousness staff, contractors and the external agencies with whom I work have all signed NDAs (Non-Disclosure Agreements). They have also been trained in data protection.

The stored data can only be accessed through security-protected entry points by users with permission to access the information.

Last Updated May 25, 2018

Terms, Conditions and Disclaimer

Disclaimer

The self help resources on this site are not intended to be a substitute for therapy or professional advice.

Neither the author nor the publisher assumes any responsibility for errors, omissions or contrary interpretation of the subject matter herein.

There is no guarantee of validity of accuracy.

Any perceived slight of specific people or organizations is unintentional.

This website and its creators are not responsible for the content of any sites linked to.

The self help contents are solely the opinion of the author and should not be considered as a form of therapy, advice, direction and/or diagnosis or treatment of any kind: medical, spiritual, mental or other.

If expert advice or counseling is needed, services of a competent professional should be sought.

The author and the Publisher assume no responsibility or liability and specifically disclaim any warranty, express or implied for any products or services mentioned, or any techniques or practices described.

The purchaser or reader of this self help publication / website assumes responsibility for the use of these materials and information.

Neither the author nor the Publisher assumes any responsibility or liability whatsoever on the behalf of any purchaser or reader of these self help materials.

No warranty of accuracy or reliability is given and no responsibility arising in any other way for errors or omissions (including responsibility to any person by reason of negligence) is accepted by the company or any member or employee of the company or consultant to the company.

The information included on this site is for educational purposes only. It is not intended nor implied to be a substitute for professional medical advice. The reader should always consult his or her healthcare provider to determine the appropriateness of the information for their own situation or if they have any questions regarding a medical condition or treatment plan. Reading the information on this website does not create a physician-patient relationship.

 

Privacy Policy for Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com

The privacy of our visitors to Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com is important to us.

At Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com, we recognize that privacy of your personal information is important. Here is information on what types of personal information we receive and collect when you use and visit Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com, and how we safeguard your information.  We never sell your personal information to third parties.

 

Disclosure

This site is my personal site. It accepts advertising and receives other forms of compensation. Such compensation does not influence the information in this site. We always give our honest opinions, findings, beliefs, or experiences.

“Ads by Google” are not selected by me, so if you see a Google ad and a Web page about the same product or service, it is a coincidence. I only accept non-Google sponsorships from providers of high-quality goods or services. I appreciate their recognition and support of this site.

Thank you very much.

 

The MerlijnWolsink.com Website Agreement

The Merlijn Wolsink Website (the “Site”) is an online information service provided by Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com (“Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com”), subject to your compliance with the terms and conditions set forth below. PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY BEFORE ACCESSING OR USING THE SITE. BY ACCESSING OR USING THE SITE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH BELOW. IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THESE TERMS AND CONDITIONS, YOU MAY NOT ACCESS OR USE THE SITE. Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com MAY MODIFY THIS AGREEMENT AT ANY TIME, AND SUCH MODIFICATIONS SHALL BE EFFECTIVE IMMEDIATELY UPON POSTING OF THE MODIFIED AGREEMENT ON THE SITE. YOU AGREE TO REVIEW THE AGREEMENT PERIODICALLY TO BE AWARE OF SUCH MODIFICATIONS AND YOUR CONTINUED ACCESS OR USE OF THE SITE SHALL BE DEEMED YOUR CONCLUSIVE ACCEPTANCE OF THE MODIFIED AGREEMENT.

1. Copyright, Licenses and Idea Submissions.

The entire contents of the Site are protected by international copyright and trademark laws. The owner of the copyrights and trademarks are Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com, its affiliates or other third party licensors. YOU MAY NOT MODIFY, COPY, REPRODUCE, REPUBLISH, UPLOAD, POST, TRANSMIT, OR DISTRIBUTE, IN ANY MANNER, THE MATERIAL ON THE SITE, INCLUDING TEXT, GRAPHICS, CODE AND/OR SOFTWARE. You may print and download portions of material from the different areas of the Site solely for your own non-commercial use provided that you agree not to change or delete any copyright or proprietary notices from the materials. You agree to grant to Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com a non-exclusive, royalty-free, worldwide, perpetual license, with the right to sub-license, to reproduce, distribute, transmit, create derivative works of, publicly display and publicly perform any materials and other information (including, without limitation, ideas contained therein for new or improved products and services) you submit to any public areas of the Site (such as bulletin boards, forums and newsgroups) or by e-mail to Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com by all means and in any media now known or hereafter developed. You also grant to Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com the right to use your name in connection with the submitted materials and other information as well as in connection with all advertising, marketing and promotional material related thereto. You agree that you shall have no recourse against Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com for any alleged or actual infringement or misappropriation of any proprietary right in your communications to Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com.

TRADEMARKS.

Publications, products, content or services referenced herein or on the Site are the exclusive trademarks or servicemarks of Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com. Other product and company names mentioned in the Site may be the trademarks of their respective owners.

2. Use of the Site.

You understand that, except for information, products or services clearly identified as being supplied by Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com, Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com does not operate, control or endorse any information, products or services on the Internet in any way. Except for Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com- identified information, products or services, all information, products and services offered through the Site or on the Internet generally are offered by third parties, that are not affiliated with Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com a. You also understand that Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com cannot and does not guarantee or warrant that files available for downloading through the Site will be free of infection or viruses, worms, Trojan horses or other code that manifest contaminating or destructive properties. You are responsible for implementing sufficient procedures and checkpoints to satisfy your particular requirements for accuracy of data input and output, and for maintaining a means external to the Site for the reconstruction of any lost data.YOU ASSUME TOTAL RESPONSIBILITY AND RISK FOR YOUR USE OF THE SITE AND THE INTERNET. Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com PROVIDES THE SITE AND RELATED INFORMATION “AS IS” AND DOES NOT MAKE ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, REPRESENTATIONS OR ENDORSEMENTS WHATSOEVER (INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES OF TITLE OR NONINFRINGEMENT, OR THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) WITH REGARD TO THE SERVICE, ANY MERCHANDISE INFORMATION OR SERVICE PROVIDED THROUGH THE SERVICE OR ON THE INTERNET GENERALLY, AND Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY COST OR DAMAGE ARISING EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY SUCH TRANSACTION. IT IS SOLELY YOUR RESPONSIBILITY TO EVALUATE THE ACCURACY, COMPLETENESS AND USEFULNESS OF ALL OPINIONS, ADVICE, SERVICES, MERCHANDISE AND OTHER INFORMATION PROVIDED THROUGH THE SERVICE OR ON THE INTERNET GENERALLY. Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com DOES NOT WARRANT THAT THE SERVICE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OR THAT DEFECTS IN THE SERVICE WILL BE CORRECTED.

YOU UNDERSTAND FURTHER THAT THE PURE NATURE OF THE INTERNET CONTAINS UNEDITED MATERIALS SOME OF WHICH ARE SEXUALLY EXPLICIT OR MAY BE OFFENSIVE TO YOU. YOUR ACCESS TO SUCH MATERIALS IS AT YOUR RISK. Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com HAS NO CONTROL OVER AND ACCEPTS NO RESPONSIBILITY WHATSOEVER FOR SUCH MATERIALS.

LIMITATION OF LIABILITY

IN NO EVENT WILL Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com BE LIABLE FOR (I) ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR INDIRECT DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF PROGRAMS OR INFORMATION, AND THE LIKE) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SERVICE, OR ANY INFORMATION, OR TRANSACTIONS PROVIDED ON THE SERVICE, OR DOWNLOADED FROM THE SERVICE, OR ANY DELAY OF SUCH INFORMATION OR SERVICE. EVEN IF Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com OR ITS AUTHORIZED REPRESENTATIVES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR (II) ANY CLAIM ATTRIBUTABLE TO ERRORS, OMISSIONS, OR OTHER INACCURACIES IN THE SERVICE AND/OR MATERIALS OR INFORMATION DOWNLOADED THROUGH THE SERVICE. BECAUSE SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN SUCH STATES, Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com LIABILITY IS LIMITED TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW. Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com makes no representations whatsoever about any other web site which you may access through this one or which may link to this Site. When you access a non-Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com web site, please understand that it is independent from Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com, and that Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com has no control over the content on that web site. In addition, a link to a Merlijn Wolsink | Hands On Access web site does not mean that Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com endorses or accepts any responsibility for the content, or the use, of such web site.

3. Indemnification.

You agree to indemnify, defend and hold harmless Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com, its officers, directors, employees, agents, licensors, suppliers and any third party information providers to the Service from and against all losses, expenses, damages and costs, including reasonable attorneys’ fees, resulting from any violation of this Agreement (including negligent or wrongful conduct) by you or any other person accessing the Service.

4. Third Party Rights.

The provisions of paragraphs 2 (Use of the Service), and 3 (Indemnification) are for the benefit of Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com and its officers, directors, employees, agents, licensors, suppliers, and any third party information providers to the Service. Each of these individuals or entities shall have the right to assert and enforce those provisions directly against you on its own behalf.

5.Term; Termination.

This Agreement may be terminated by either party without notice at any time for any reason. The provisions of paragraphs 1 (Copyright, Licenses and Idea Submissions), 2 (Use of the Service), 3 (Indemnification), 4 (Third Party Rights) and 6 (Miscellaneous) shall survive any termination of this Agreement.

6.Miscellaneous.

This Agreement shall all be governed and construed in accordance with the laws of The United States of America and The Netherlands applicable to agreements made and to be performed in The United States of America and The Netherlands . You agree that any legal action or proceeding between Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com and you for any purpose concerning this Agreement or the parties’ obligations hereunder shall be brought exclusively in a federal or state court of competent jurisdiction sitting in The United States of America and The Netherlands  . Any cause of action or claim you may have with respect to the Service must be commenced within one (1) year after the claim or cause of action arises or such claim or cause of action is barred. Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com’ failure to insist upon or enforce strict performance of any provision of this Agreement shall not be construed as a waiver of any provision or right. Neither the course of conduct between the parties nor trade practice shall act to modify any provision of this Agreement. Merlijn Wolsink | MerlijnWolsink.com may assign its rights and duties under this Agreement to any party at any time without notice to you.

Any rights not expressly granted herein are reserved.

Merlijn Wolsink – The Hague 2018

Our Privacy Policy

Merlijn Wolsink has a simple Privacy Policy. We will respect your privacy and look after your information to the best of our ability. We won’t share it without your permission. For a detailed description please see below for the officially wording.

Privacy Policy

www.merlijnwolsink.com (referred to hereinafter as “the website”) is not configured to collect any personal information from your computer when browsing the website. This means that, unless you voluntarily and knowingly provide us with personal information, we will not know your name, your e-mail address, or any other information identifiable to you.

 

Internet Protocol (IP) Address

An IP address is a number that is automatically assigned to your computer every time you browse the Internet. When users request a page from Merlijn Wolsink, our servers log the user’s current IP address. We use IP addresses to help diagnose problems. We do not link IP addresses to any personal information about you. The website may also collect IP addresses for system administration and to report aggregate information to our advertisers.

 

Cookies

As part of offering and providing customizable and personalized services, the website may use cookies to store and sometimes track information about you. A cookie is a small amount of data that is sent to your browser from a web server and stored on your computer’s hard drive. Certain features of the website require that you accept cookies in order to work properly.

 

Information Needed to Execute the Transaction You Request

If we need to collect information from you, we will ask you to voluntarily supply us with the information we need. For example, if you would like to make a purchase, we will ask you for information such as name, address, telephone number, e-mail address, credit card type, credit card number, expiration date to process your request. We may use your e-mail address to send a confirmation and, if necessary, might use the other information to contact you for help to process your request. We may also ask you to fill out an on-line customer survey, to obtain your suggestions or comments about your use of our services, or for similar purposes. Providing this information is voluntary and it is used only for the purpose for which the information was collected and is not used for direct marketing or shared with other companies.

 

Securing the Transmission

When we ask you for personal data, including your name, address and credit card data, it may or may not be transferred over a Secured Sockets Layer (SSL) line provided you are using a SSL enabled browser. If the information is transferred over SSL, it is encrypted as it travels over the Internet. This secure mode is enabled before any such information is transmitted from your computer. You will know you are in secure mode when the padlock icon in the lower right-hand or left-hand corner of the computer screen appears in the locked position. In addition, when accessing a secure server, the first characters of the site address will change from “http” to “https.”

 

E-Mail Opt-In

If you elect, we will occasionally contact you via e-mail and provide information about products and offerings that may be of interest to you.

 

Merlijn Wolsink Use of Information

We treat the information you provide to us as confidential information; it is, accordingly, subject to our company’s security procedures and strict corporate policies regarding protection and use of confidential information. Because laws applicable to personal information vary by country, our business operations may put in place additional measures that vary depending on the applicable legal requirements.

 

Disclosure of Information to Third Parties

Merlijn Wolsink prohibits the sale or transfer of personal information to entities outside of Merlijn Wolsink without your approval and giving you the opportunity to opt-out.

 

Links to Other Sites

If you choose to leave this site via links to other sites, including those of advertisers, Merlijn Wolsink is not responsible for the privacy policies or content of those sites, nor are we responsible for the cookies those sites use.

 

Legal Issues

Merlijn Wolsink will disclose personal information without your permission when required by law or in good faith belief if such action is necessary or desirable to comply with the law, protect or defend the rights or property of Merlijn Wolsink, this site or its users.